การตรวจราชการและนิเทศงาน
โปรแกรมตรวจราชการ
ตัวชี้วัดรับการตรวจราชการ ปี2561
แนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2561
แบบฟอร์มตรวจราชการ รอบที่2 ปี2561
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบฟอร์มสไลด์ตรวจราชการ
สรุปตรวจราชการของเขต 9
สรุปการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2561
สไลด์นำเสนอวันที่ 24 กย.61 รร.ทองธารินทร์
นโยบายยุทศาสตร์สาธารณสุขนครชัยบุรินทร์
ยังไม่มีข้อมูล
นโยบายพัฒนายุทธศาสร์สุขภาพ
นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐมนตรี
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพ
แผนงาน/โครงการ
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย ปี พ.ศ. 2554-2563
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2552-2555
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบฯ 2557
แนะนำบุคลากร
บุคลากรกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
คู่มือ/เอกสารดาวน์โหลด
ยังไม่มีข้อมูล
แนะนำกลุ่มงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังโครงสร้างหน่วยงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 61 คน  
  เดือนนี้ 3294 คน  
  ปีนี้ 31018 คน  
  ทั้งหมด 245334 คน  

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ปี 2561 (6-8,11-15,18 มิย.61)  เรียน ผอ.รพ.สุรินทร์/ปราสาท/ รพ.ชุมชนทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/... (28-05-2561) อ่าน ( 660)
เอกสารการประชุมเครือข่ายนักยุทธ์  เพื่อชี้แจงโปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์ SMS และโปรแกรมกำกับติดตามตัวชี้วัด (KPI... (25-01-2561) อ่าน ( 509)
เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ20 ปี ด้านสาธารณสุขและการทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561  เอกสารประกอบ
1.กำหนดการ
2.ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แต่ละระดับ ... (13-11-2560) อ่าน ( 2387)
แบบฟอร์มเอกสารและTemplate นำเสนอ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เอกสารมี 2 ฉบับ
1.แบบฟอร์มเอกสารข้อมูลนำเสนอปลัดฯ
2.Template... (05-11-2560) อ่าน ( 518)
แบบฟอร์มการจัดทำ PA/KPI Template ประจำปี 2561  ขอให่ท่านส่งกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 9 พย 60 ... (03-11-2560) อ่าน ( 560)

Service Plan


คู่มือเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการหน่วยรับส่งต่อ (P4P) ปี 2559  เรียน คทง. Mini SPOC สุรินทร์ ทุกท่าน เพื่อทราบและดำเนินการตามแนวทางคู่มือฯ (04-04-2559) อ่าน ( 402)
แผนแม่บท service plan 60-64 (23-03-2559) อ่าน ( 610)
เชิญประชุมคณะกรรมการ Service plan ระดับเขตท้ัง 17 สาขา (2 กย.58)  เรียน ผอก.รพ.ปราสาท/ท่าตูม/บัวเชด/กาบเชิง/สังขะ/รัตนบุรี/ศีขรภูมิ/ชุมพลบุรี/จอมพระ/สำโรงทาบและสสอ.ปราสาท และผู้เกี่ยวข้อง (26-08-2558) อ่าน ( 382)
ข้อมูลประชากร DBPOP (08-06-2558) อ่าน ( 454)

สถานการณ์โรคระบาดวิทยา


สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา Week.28 เรียน ผู้เกี่ยวข้อง (24-07-2560) อ่าน ( 286)
โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 22  เรียน ผู้เกี่ยวข้อง (09-06-2560) อ่าน ( 104)
สถานการณ์ทางระบาดวิทยา เรียน ผู้เกี่ยวข้อง (26-05-2560) อ่าน ( 104)
สถานการณ์ทางระบาดวิทยา เรียนผู้เกี่ยวข้อง (26-05-2560) อ่าน ( 89)
สถานการณ์ทางระบาดวิทยา  เรียน ผู้เกี่ยวข้อง (26-05-2560) อ่าน ( 121)
สถานการณ์ทางระบาดวิทยา  เรียน ผู้เกี่ยวข้อง (01-05-2560) อ่าน ( 109)
สถานการณ์ทางระบาดวิทยา 4 โรค  เรียน ผู้เกี่ยวข้อง (11-04-2560) อ่าน ( 156)
สถาการณ์ทางระบาดวิทยา 3 โรค  เรียน ผู้เกี่ยวข้อง (13-03-2560) อ่าน ( 127)


ส่วนกลาง
สำนักระบาดวิทยา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักตรวจและประเมนผล
สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
ลิงค์หน่วยงาน
กลุ่มงานบริหาร
แบบฟอร์ม
เอกสารจัดทำโครงการ สาธารณสุข 100 ปี
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562
เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562