การตรวจราชการและนิเทศงาน
โปรแกรมตรวจราชการ
ตัวชี้วัดรับการตรวจราชการ ปี2561
แนวทางการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2561
กำหนดการตรวจราชการ รอบที่1 ปี2561
แบบฟอร์มตรวจราชการ รอบที่1 ปี2561
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบฟอร์มในการจัดทำสไลด์นำเสนอรอบที่1 ปี2561
แบบฟอร์มสไลด์ตรวจราชการรอบที่ 1 ปี2561
นโยบายยุทศาสตร์สาธารณสุขนครชัยบุรินทร์
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
นโยบายพัฒนายุทธศาสร์สุขภาพ
นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐมนตรี
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพ
แผนงาน/โครงการ
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย ปี พ.ศ. 2554-2563
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2552-2555
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบฯ 2557
แนะนำบุคลากร
บุคลากรกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
คู่มือ/เอกสารดาวน์โหลด
ยังไม่มีข้อมูล
แนะนำกลุ่มงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังโครงสร้างหน่วยงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 5 คน  
  วันนี้ 116 คน  
  เดือนนี้ 1804 คน  
  ปีนี้ 9012 คน  
  ทั้งหมด 223328 คน  

แบบฟอร์มการจัดทำ PA/KPI Template ประจำปี 2561  ขอให่ท่านส่งกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 9 พย 60  (03-11-2560) อ่าน (329)

Service Plan


คู่มือเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการหน่วยรับส่งต่อ (P4P) ปี 2559  เรียน คทง. Mini SPOC สุรินทร์ ทุกท่าน เพื่อทราบและดำเนินการตามแนวทางคู่มือฯ (04-04-2559) อ่าน (327)
แผนแม่บท service plan 60-64 (23-03-2559) อ่าน (538)
เชิญประชุมคณะกรรมการ Service plan ระดับเขตท้ัง 17 สาขา (2 กย.58)  เรียน ผอก.รพ.ปราสาท/ท่าตูม/บัวเชด/กาบเชิง/สังขะ/รัตนบุรี/ศีขรภูมิ/ชุมพลบุรี/จอมพระ/สำโรงทาบและสสอ.ปราสาท และผู้เกี่ยวข้อง (26-08-2558) อ่าน (322)
ข้อมูลประชากร DBPOP (08-06-2558) อ่าน (382)

สถานการณ์โรคระบาดวิทยา


โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 22  เรียน ผู้เกี่ยวข้อง (09-06-2560) อ่าน (58)
สถานการณ์ทางระบาดวิทยา เรียน ผู้เกี่ยวข้อง (26-05-2560) อ่าน (63)
สถานการณ์ทางระบาดวิทยา เรียนผู้เกี่ยวข้อง (26-05-2560) อ่าน (54)
สถานการณ์ทางระบาดวิทยา  เรียน ผู้เกี่ยวข้อง (26-05-2560) อ่าน (57)
สถานการณ์ทางระบาดวิทยา  เรียน ผู้เกี่ยวข้อง (01-05-2560) อ่าน (70)
สถานการณ์ทางระบาดวิทยา 4 โรค  เรียน ผู้เกี่ยวข้อง (11-04-2560) อ่าน (81)
สถาการณ์ทางระบาดวิทยา 3 โรค  เรียน ผู้เกี่ยวข้อง (13-03-2560) อ่าน (70)


ส่วนกลาง
สำนักระบาดวิทยา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักตรวจและประเมนผล
สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
ลิงค์หน่วยงาน
กลุ่มงานบริหาร
นาฬิกา
   
พยากรณ์อากาศ
   
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels