การตรวจราชการและนิเทศงาน
โปรแกรมตรวจราชการ
แนวทางการตรวจราชการ ปี 2562
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 2562
ตัวชี้วัดกระทรวง ตรวจราชการ และพื้นที่
ตัวชี้วัดกระทรวง ตรวจราชการ และพื้นที่ ปี2562
นโยบายพัฒนายุทธศาสร์สุขภาพ
นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐมนตรี
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพ
แผนงาน/โครงการ
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย ปี พ.ศ. 2554-2563
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2552-2555
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบฯ 2557
แนะนำบุคลากร
บุคลากรกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
คู่มือ/เอกสารดาวน์โหลด
ยังไม่มีข้อมูล
แนะนำกลุ่มงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังโครงสร้างหน่วยงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 81 คน  
  เดือนนี้ 2487 คน  
  ปีนี้ 8405 คน  
  ทั้งหมด 263466 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : นโยบายรัฐบาล
  ๓.๓ นโยบายด้านสาธารณสุข

       ๓.๓.๑ สนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ โดยเร่งดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและการเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วม จากภาคีพัฒนาในสาขาต่างๆ ตลอดจนภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างแรงจูงใจรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย รวมทั้งส่งเสริมบทบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยจัดสรรทุนให้เพื่อกลับมาทำงานในท้องถิ่น

       ๓.๓.๒ สร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค วินิจฉัย และดูแลรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ทุกสาขาที่เกี่ยว ข้องเพื่อป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ที่รวมถึงโรคที่มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ และโรคระบาดซ้ำในคน อย่างทันต่อสถานการณ์

     ๓.๓.๓ ปรับปรุงระบบบริการด้านสาธารณสุข โดยลงทุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐในทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ยกระดับสถานีอนามัยเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และพัฒนาระบบเครือข่ายการส่งต่อ ในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีคุณภาพอย่างเพียงพอ ทั่วถึง มีทางเลือกหลากหลายรูปแบบและครอบคลุมได้ถึงการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

         ๓.๓.๔ ลงทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ควบคู่กับการสร้างขวัญกำลังใจให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้ มีรายได้จากเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เหมาะสม เป็นธรรม รวมทั้งปรับปรุง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพด้านการแพทย์มีการกระจายบุคลากรทาง การแพทย์ และสาธารณสุขอย่างสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ตลอดจนการลงทุนพัฒนา และเชื่อมโยงระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพให้ทันสมัย มีมาตรฐานสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า

       ๓.๓.๕ ผลักดันการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ในระดับนานาชาติ โดยมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม มีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการใช้ทรัพยากรทางการ แพทย์ ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

       ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

          ๘.๑.๑ สนับสนุนการกระจายอำนาจทางการคลังสู่ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น โดยมีการปรับปรุงกฎหมายเพิ่มอำนาจให้ท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียมได้มากขึ้นเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยคำนึงถึงความ จำเป็นและเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น

         ๘.๑.๒ สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ยึดหลักธรรมมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อ ความต้องการ ของประชาชนความรับผิดชอบต่อชุมชน และมีความโปร่งใสมากขึ้น โดยให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการทำ งาน ตลอดจนการจัดบริการสาธารณะร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของท้องถิ่น

          ๘.๑.๓ ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการระหว่างราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน เพื่อสามารถดำเนิน ภารกิจ ที่สนับสนุนเชื่อมโยงกันและประสานการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับ การเร่งรัดการดำเนินการถ่าย โอนภารกิจ และงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนด แผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้ แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดยให้มีการ ติดตามประเมินผลและ รายงานผล อย่างต่อเนื่อง

          ๘.๑.๔ บูรณาการความเชื่อมโยงของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สู่ท้องถิ่น โดยสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ผ่านกระบวนการจัด ทำแผนพัฒนาจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและระดับภาคตลอดจนเชื่อมโยงกับแผนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนชุมชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกขั้นตอนของการจัดทำแผน

 
          ๘.๑.๕ สนับสนุนให้มีการบริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้สอดรับกับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของพื้นที่ โดยสนับสนุนให้ท้องถิ่นที่มี ศักยภาพและ ความพร้อมจัดตั้งเป็นมหานคร

          ๘.๑.๖ สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ เพื่อให้ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชนรวมถึงการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตลอด จนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของ สังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้อง ชอบธรรม และส่งเสริมเสรีภาพในการรวม กลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
 
          ๘.๑.๗ จัดระบบงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการส่งมอบ บริการสาธารณะพร้อมทั้งการพัฒนาข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการรุ่นใหม่ที่จะต้องเป็นกำลังสำคัญของภาคราชการในอนาคต

          ๘.๑.๘ ปรับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจแตกต่างกันตามพื้นที่ ตามการแข่งขันของการ จ้างงานในแต่ละ สายอาชีพที่เหมาะสม และตาม ความจำเป็นเพื่อรักษาคนเก่ง คนดีไว้ในราชการ รวมทั้ง การสร้างความสมดุลของคุณภาพชีวิต ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีขวัญกำลังใจ ที่จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 
ส่วนกลาง
สำนักระบาดวิทยา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักตรวจและประเมนผล
สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
ลิงค์หน่วยงาน
กลุ่มงานบริหาร
แบบฟอร์ม
เอกสารจัดทำโครงการ สาธารณสุข 100 ปี
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562
เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มโครงการ