การตรวจราชการและนิเทศงาน
โปรแกรมตรวจราชการ
แนวทางการตรวจราชการ ปี 2562
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 2562
ตัวชี้วัดกระทรวง ตรวจราชการ และพื้นที่
ตัวชี้วัดกระทรวง ตรวจราชการ และพื้นที่ ปี2562
นโยบายพัฒนายุทธศาสร์สุขภาพ
นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐมนตรี
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพ
แผนงาน/โครงการ
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย ปี พ.ศ. 2554-2563
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2552-2555
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบฯ 2557
แนะนำบุคลากร
บุคลากรกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
คู่มือ/เอกสารดาวน์โหลด
ยังไม่มีข้อมูล
แนะนำกลุ่มงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังโครงสร้างหน่วยงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 55 คน  
  เดือนนี้ 2461 คน  
  ปีนี้ 8379 คน  
  ทั้งหมด 263440 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : การนิเทศ ติดตาม กำกับและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ปีิ 2561
วันที่ : (08-12-2560) จำนวนผู้อ่าน 1760 คน
เอกสารแนบ :

  เรียน ผอ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้อง 
  โดยมีเอกสารแนบดังนี้
1.คำส่ัง
2.กำหนดการ
3.แผนการนิเทศ
4.รายชื่อออกนิเทศฯ
5.ตารางรถ
6.แบบฟอร์มสรุปการนิเทศฯ
7.ตัวชี้วัด 37 ตัว
8.แบบฟอร์มสรุปการนิเทศฯ (กลุ่มงาน)
9.รายละเอียด KPI templte และ PA 37 ตัวชี้วัด
10.สรุปผลการนิเทศ ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพพื้นที่ ปี 2561 ตามกรอบ 37 ตัวชี้วัด รอบที่ 1
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก
ส่วนกลาง
สำนักระบาดวิทยา
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักตรวจและประเมนผล
สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
ลิงค์หน่วยงาน
กลุ่มงานบริหาร
แบบฟอร์ม
เอกสารจัดทำโครงการ สาธารณสุข 100 ปี
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562
เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มโครงการ